ค้นหา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความวารสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Showing 1-20 of 505 items.
#ประเภทเอกสารชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่พิมพ์ 
1Thesisประวัตร์ จันเทพา สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย2554
2Thesisอาทิพย์ เลิศล้ำ ความต้องการของผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษา : บ้านลำปาว อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2546
3Thesisกฤษเนตร เกษสระ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2548
4Thesisอรวรรณ แซ่ตั๋น ภาวะสุขภาพทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแรงงานก่อสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ายถิ่นชั่วคราว 2550
5Thesisดาวเรือง ข่มเมืองปักษ์ ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุโดยตรงและผู้ให้สัมภาษณ์แทน : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี2543
6Thesis ณัฐพร สายพันธุ์ พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร2546
7Thesisพิทยา ภาโนมัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตำบลศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 2550
8Thesisอนุชิต สินจัตุรัส การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการความเครียดของสตรีวัยกลางคนในครัวเรือนเขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น2545
9Thesisสุภาดา เจริญสวัสดิ์ ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่มีและไม่มีการประมวลผลก่อนการนำเข้าโดยใช้ข้อมูลจากผังประวัติครอบครัวของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยระยะที่หนึ่ง2549
10Thesisศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับการปรึกษาก่อนสมรสของคู่สมรสในจังหวัดขอนแก่น2544
11Thesisวิลัยพร ถิ่นคำรพ ความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรตัวอย่างของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ระยะที่หนึ่ง ต่อกลุ่มประชากรทั่วไป2548
12Thesis กวินทร์ ถิ่นคำรพ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย2554
13Thesisจินตดล จำปาถะ ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2549
14Thesisวนิดา พลเชียงสา การแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น2549
15Thesisราณี วงศ์คงเดช การเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2549
16Thesisพรทิพย์ ขุนจันทร์ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นพ2551
17Thesisเบญจวรรณ กิจควรดี ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี2552
18Thesis นวลปรางค์ ดวงสว่าง การมีส่วนร่วมในการระดมพลังทางสังคมของเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ครอบครัว และผู้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน เพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 25452546
19Thesisเดือนแก้ว ลีทองดี การประยุกต์ใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนหญิงระดับอาชีวศึกษา2551
20Thesisกษิดินทร์ ไตรทิพย์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ2552