ค้นหา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความวารสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Showing 1-20 of 134 items.
#ประเภทเอกสารชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่พิมพ์ 
1Researchพันดาว วนิจวรางกุล พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู2547
2Researchยุพิน โยอาศรี ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านศรีสว่างตำบลกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม2547
3Researchจิราวรรณ คำมณีย์ ความชุกและส่วนของฟันน้ำนมผุในเด็กก่อยวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแพร ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พ.ศ.25482548
4Researchปริญญา สินสมบุญ การวินิจฉัยและผลการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ.2545-25472548
5Researchรัชนก กองสมบัติ โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน อายุ 40 ปี ขึ้นไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี2548
6Researchวรรณี อัดโดดดร วิทยาการระบาดโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2545-25472548
7Researchเครือวัลย์ นิตย์คำหาญ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและสภาวะการสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธา2549
8Researchเดช ผลไม้ รายงานวิจัยความรู้เจตคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด2549
9Researchเตือนใจ คำภาค โครงการอบรมให้ความรู้โรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์ชุมชนสุขภาพดีแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร2549
10Researchเอกรัฐ ตะน่าน การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนกับสถานีอนามัยตำบลขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น2549
11Researchไผ่ทอง ป้องปาน โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 สถานีอนามัยนากอก ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู2549
12Researchกรุงชัย อรัญเพิ่ม การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์2549
13Researchกฤษณา จ่าชัยภูมิ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของประชาชนที่มารับบริการทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น2549
14Researchจุรีย์วรรณ แก้วล้อม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี2549
15Researchชลธิชา ชัชพงศ์ไพศาล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้มารับบริการที่สถานีอนามัยบ้านประทาย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2549
16Researchชัชวาลย์ ตั้งศักดาดิษฐ์ พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก่อนวัยเรียนที่มารับบริการทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม2549
17Researchดวงจันทร์ โทหล้า การศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมขนาดกลาง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น2549
18Researchทรงกลด สาเกตุ พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดขอนแก่น2549
19Researchทวีศักดิ์ ชำกรม การซื้อยากินเองของประชาชน ตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น2549
20Researchธัญลักษณ์ เพชรร่วงมาค้า โครงการชวนเด็กรักษ์ฟัน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2549