ค้นหา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความวารสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Showing 1-20 of 1,059 items.
#ประเภทเอกสารชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่พิมพ์ 
1Researchเชี่ยวชาญ พานแสนชา พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2546
2Researchกาญจนา แนวกำพล การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลินที่มีผลต่อการรักษาค่าระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น2546
3Researchกุลทรัพย์ พลังภูเขียว การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานสถานีอนามัยบ้านแสนสุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น2546
4Researchคมกริช จันทนา สถานการณ์ของโรคเลปโตสไปโรซิส ปี พ.ศ.2542-2544 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2546
5Researchคมกริช จันทนา สถานการ์ของโรคเลปโตสไปโรซิส ปี พ.ศ.2542-2544 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /2546
6Researchคมสัน เลิศภูเขียว ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 2546
7Researchจเร กว้างขวาง ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2546
8Researchจักรพงษ์ ดวงก้งแสน การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการเยี่ยมบ้านภายหลังโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของศูนย์สุขภาพชุมชนดงจาน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 2546
9Researchจำลองลักษณ์ บุญชัย วิทยาการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโดยใช้ข้อมูลเวชระเบียน โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี2546
10Researchทรรศยุ เชาว์ผักปัง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มแม่บ้านในตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ2546
11Researchธนศักดิ์ ภักดีนวน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี2546
12Researchธิรัก ศรีชมภู ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยโพธิ์ตาก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีเชียงใหม่-โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย2546
13Researchธีระกุล คำจันทร์ วิทยาการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีสในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2543-2545 2546
14Researchธีระพล เถระพันธ์ ความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชนต่อการจัดการมูลฝอยของเทศบาล ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 2546
15Researchนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนกับสถานีอนามัยเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว2546
16Researchนวลปราง วรรณศรี ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น2546
17Researchนาวีน บุตรคำชิต ผลการจัดโปรแกรมอบรมครูอนามัยในระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปากชม จังหวัดเลย2546
18Researchนิลวรรณ ทองพูล การหารูปแบบบริการทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2546
19Researchบุญรวม ธรรมวรรณ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชน บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภุมิ2546
20Researchประเนตร พระสว่าง การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 2545 =2546