รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2193
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ปัณฑิตา สุขุมาลย์
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่รู้ผลการวินิจฉัยและเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่รู้ผลการวินิจฉัย ในการดูแลขององค์การสยาม-แคร์ มุกดาหาร
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2550
ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขหมู่วพRJ ป525พ
หัวเรื่องกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม - ในวัยทารกและเด็ก - ไทย - มุกดาหาร พฤติกรรมสุขภาพ - ไทย - มุกดาหาร โรคเอดส์ในเด็ก - ไทย - มุกดาหาร เอชไอวี, การติดเชื้อ - ในวัยทารกและเด็ก - ไทย- มุกดาหาร