รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2192
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)นพดล วรรณเจริญ
ชื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในคลินิกวัณโรค จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2550
ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขหมู่วพRC น169
หัวเรื่องวัณโรคปอด - ผู้ป่วย -ไทย - สิงห์บุรี -การตาย