รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2190
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ชนัญญา กาสินพิลา
ชื่อเรื่องภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขหมู่วพRC ช145ภ
หัวเรื่องญาติผู้ป่วย มะเร็ง - ผู้ป่วย - การดูแล