รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2189
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)อานันตยา พลสักขวา
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ในและนอกเขตเทศบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2549
ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขหมู่วพRK อ624
หัวเรื่องฟันผุ อนามัยช่องปาก - ในวัยทารกและเด็ก