รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2149
ประเภทเอกสารArticle
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)สาธิต ชมพูวิเศษ:ชัญญา อภิปาลกุล
ชื่อเรื่องปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของบุคคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล จังหวัดขอนแก่น
ปี2559
ชื่อวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปีที่19
ฉบับที่3
เลขหน้า85
หัวเรื่องAdministrative factors Prevention And Control Of Diabetes