รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2148
ประเภทเอกสารArticle
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)จักรพันธ์ อรรคฮาด:ชัญญา อภิปาลกุล
ชื่อเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
ปี2559
ชื่อวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปีที่19
ฉบับที่3
เลขหน้า74
หัวเรื่องปัจจัยทางการบริหาร งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข Administrative factors Health consumer protection